Egna Ben är en omsorgsverksamhet i Stockholm som hjälper barn, ungdomar och unga vuxna

Vårt mål är att erbjuda boende med stöd av familjehem och/eller kontaktpersoner under trygga och säkra förhållanden med hög omsorg om både klient och utförare.

Egna Ben har funnits sedan 2007 med samma ägare. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten med målet att leverera kvalificerade tjänster till våra uppdragsgivare.

Ta del av berättelsen om hur Egna Ben skapades.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal för tillståndspliktigt stödboende med samtliga kommuner och regioner i Sverige.

Egna Bens gemensamma lokal ligger centralt på Södermalm i Stockholm.

Här kan du läsa Egna Bens brukarundersökning från 2023.

Värdegrund

Egna Ben månar om en humanistisk värdegrund där alla människors lika värde utgör grunden för vårt förhållningssätt som kännetecknas av respekt för individen, etisk kompetens och professionalism.

Omsorg – Egna Bens arbete genomsyras av ett aktivt engagemang och omsorg i alla delar av vårt arbete. Det är i vardagen omhändertagandet sker och vi är alla en del av detta arbete. Vår omsorg innefattar såväl våra placerade som vår personal och de socialsekreterare vi samarbetar med.

Kunskap – Egna Ben bygger på lång och gedigen erfarenhet av arbete med barn, familjer och ungdomar. Vi håller oss uppdaterade på omvärld och forskning i våra ämnesområden. Med personalens samlade kunskap finner vi lösningar för såväl den placerade som för socialsekreterare. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda de bästa möjliga insatserna efter var och ens individuella behov.

Delaktighet – Vi månar om såväl uppdragstagarens som uppdragsgivarens delaktighet. På Egna Ben tror vi på den enskilda individens förmåga att påverka sin egen situation. Med öppenhet och lyhördhet ser vi till att tillsammans skapa meningsfulla sammanhang som bygger på allas delaktighet.

Trygghet – Med Egna Ben ska man känna sig trygg.  Allt arbete utförs enligt gällande lagar och regler. Våra rutiner för uppföljning och granskning gör att vi kan säkerställa att vår verksamhet håller en hög och jämn kvalitet.

Vi som jobbar här

Vi som arbetar på Egna Ben är beteendevetare, socionomer, socialpedagoger, alkohol- och drogterapeut och legitimerad psykolog. Våra medarbetare har många års erfarenhet av arbete med ungdomar.

Svenska, engelska, dari, arabiska, franska, tigrinja, spanska, italienska.

Egna Bens värdegrund vilar på en humanistisk syn där alla människors lika värde utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vår stolthet är våra medarbetares engagemang som kännetecknas av respekt för individen, etisk kompetens och professionalism.

IVO genomförde en inspektion av Egna Bens verksamhet 31 augusti 2018.

De genomförde även en inspektion 13 mars 2019 där fokus för besöket var våra ungdomars upplevelser kring sitt boende på Egna Ben.

VD och ägare: Richard Stünkel. (Länk till allabolag.se)

Ägare: Fredrik Berg

Ta gärna del av vår senaste brukarundersökning för Egna Bens stödboende:

Brukarundersökning 2022 stödboende

1. Kvalitetsdeklaration

2. Lex Sarah

Det har inte inrapporterats några Lex Sarah-anmälningar.

3. Kvalitetsledningssystem

Egna Bens kvalitetsledningssystem är uppbyggt utifrån SOSFS 2011:9 och anpassad efter ISO 9001:2015. Vi arbetar systematiskt med regelbundna interna och externa kontroller för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Synpunkter och klagomål
Du kan skicka in synpunkter eller klagomål till vår verksamhetschef Jennifer Björkström. jennifer@egnaben.se eller postledes:

Egna Ben
Att: Jennifer Björkström
Allhelgonagatan 5
118 58 Stockholm

Vi arbetar aktivt för att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Vårt gemensamma uppdrag är att vara öppna för nya utmaningar, att skapa trivsel och att bidra till en god stämning. Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Hur är det att jobba här? Ta gärna del av medarbetarundersökningen för Egna Bens stödboende: Medarbetarundersökning Stödboende 2022

”Enkelt samarbete, tydlig information, bra insatser med brukaren i fokus.”

Vad tycker våra samarbetspartners på socialtjänsten om att samarbeta med Egna Ben? Om det han du läsa här:

Nöjdhet med Egna Ben

Behöver du hjälp med placering?

Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda rätt insats.

Kontakta oss