Egna Ben har funnits sedan 2007. Verksamhetens mål är att erbjuda boende med stöd av kontaktperson i trygga och säkra träningslägenheter med hög omsorg om såväl klient som utförare. Ta del av berättelsen om hur Egna Ben skapades.

Vi tar emot barn och ungdomar 16-20 år som är i behov av placering på grund av exempelvis:

  • Hedersrelaterad problematik
  • Utsatthet på grund av sin sexuella läggning
  • Ungdomar som tidigare varit placerade på grund av social problematik
  • Ungdomar som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation
  • Ungdomar som kommit till Sverige utan sina föräldrar
  • Ungdomar som är i behov av utslussning

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har avtal med 106 kommuner i Sverige. Verksamheten har plats för 41 stycken dygnsplaceringar.

Våra träningslägenheter är centralt belägna i och omkring Stockholm och har god tillgänglighet till allmänna kommunikationsmedel såsom buss, tunnelbana, spårvagn och pendeltåg.

Egna Bens gemensamma lokal ligger centralt på Södermalm i Stockholm.

Här kan du läsa Egna Bens brukarundersökning från 2020.

Vi som jobbar här

Vi som arbetar på Egna Ben är beteendevetare, socionomer, socialpedagoger, alkohol- och drogterapeut och legitimerad psykolog. Våra medarbetare har många års erfarenhet av arbete med ungdomar.

Svenska, engelska, dari, arabiska, franska, tigrinja, spanska, italienska.

Egna Bens värdegrund vilar på en humanistisk syn där alla människors lika värde utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vår stolthet är våra medarbetares engagemang som kännetecknas av respekt för individen, etisk kompetens och professionalism.

IVO genomförde en inspektion av Egna Bens verksamhet 31 augusti 2018.

De genomförde även en inspektion 13 mars 2019 där fokus för besöket var våra ungdomars upplevelser kring sitt boende på Egna Ben.

VD och ägare: Richard Stünkel. (Länk till allabolag.se)

Ägare: Fredrik Berg

Vi genomför just nu en brukarundersökning. Resultatet publiceras under 2019.

1. Kvalitetsdeklaration

2. Lex Sarah

Det har inte inrapporterats några Lex Sarah-anmälningar.

3. Kvalitetsledningssystem

Egna Bens kvalitetsledningssystem är uppbyggt utifrån SOSFS 2011:9 och anpassad efter ISO 9001:2015. Vi arbetar systematiskt med regelbundna interna och externa kontroller för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Synpunkter och klagomål
Du kan skicka in synpunkter eller klagomål till vår verksamhetschef John Söder. john@egnaben.se eller postledes:

Egna Ben
Att: John Söder
Allhelgonagatan 5
118 58 Stockholm

Vi arbetar aktivt för att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Vårt gemensamma uppdrag är att vara öppna för nya utmaningar, att skapa trivsel och att bidra till en god stämning. Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Behöver du hjälp med placering?

Vi har lång erfarenhet och kan erbjuda rätt insats.

Kontakta oss